PATRIOT IV - Kniha jízd

Elektronická kniha jízd
Data odeslaná modulem PATRIOT IV jsou uložena na serveru, kde jsou zpracována do knihy jízd, která se automaticky generuje z těchto dat. Systém automaticky doplní popis začátků a konců jednotlivých jízd podle mapy či vlastních bodů zájmů. Nechybí časové údaje o začátku, konci a délce jízdy, údaje o rychlosti (maximální, průměrné) vozidla, celkové délce jízdy v km.


Pomocí webového portálu Knihy jízd je možné tyto informace prohlížet, analyzovat jednotlivé jízdy a provoz vozidel (max. rychlost, ujetou vzdálenost, čas jízdy,..), rozlišovat soukromou a služební jízdu, zobrazit on-line polohu vozidel na mapě. Samozřejmě lze na mapě zobrazit celou trasu (využití www.mapy.cz případně maps.google.com). Můžete upravovat, zda se jednalo o služební či soukromou jízdu, stejně tak do systému vkládat informace o čerpání PHM - to lze automaticky propojením se systémem platebních karet (CCS, euroShell card, OMV) nebo ručním vkládáním dat.


Požadavky na uživatele - klientská stanice:

 • PC s připojením k síti internet (min. rychlost 250Kb/s)
 • internetový prohlížeč - Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox


Webová aplikace knihy jízd

 • webové rozhraní - nemusíte instalovat žádný software (stačí webový prohlížeč)
 • možnost práce se systémen z libovolného PC připojeného k internetu
 • možnost výběru ze čtyř jazyků: český, anglický, ruský, německý
 • přenášená data jsou zabezpečena pomocí SSL šifrování (zabezpečený protokol)
 • nezávislost na platformě a OS uživatele (Linux, Windows, MAC, PDA)
 • řešení postavené na OpenSource technologiích nezatížených licenčními či patentovými záležitostmi
 • nezávislost na použité technologii přenosu dat (vytáčené CSD datové spojení/ GPRS/ SMS)
 • minimální provozní a datové nároky a náklady
 • volnost při přiřazování oprávnění jednotlivým uživatelům
 • možnost vytváření vlastních POI objektů na úrovni jednotlivých uživatelů či firem
 • sdružování vozidel do skupin (firem). V rozsahu těchto skupin je možné jak společně sdílet databáze POI, tak provádět statistická vyhodnocení dat vozidel sané skupiny
 • zobrazení údajů o jízdách do mapových podkladů (od společnosti TeleAtlas) pokrývajících celou západní, střední a východní Evropu až do úrovně ulic
 • automatické přiřazování názvů objektů (ulic, vesnic, měst, okresů, čísel silnic, POI) k GPS souřadnicím začátku/ konce jízdy zaznamenaných mobilní jednotkou vozidla
 • přehledné numerické a grafické zobrazení/ rozlišení kilometrů najetých na soukromých a služebních jízdách
 • možnost zadávání účelu a popisu jízdy
 • možnost rozlišování mezi schválenými/ neschválenými služebními jízdami
 • plně automatizované stahování údajů z mobilních jednotek vozidel a možnost manuálního stažení dat (v zahraničí) o pohybu vozidla uživatelem s patřičným oprávněním
 • zjištění aktuální pozice vozidla (v zahraničí) uživatelem s patřičným oprávněním
 • export dat knihy jízd do všeobecně použitelného formátu vhodného pro další zpracování (CSV, XML, SPZ 2007, Autopark 2007)
 • rozšiřitelné rozhraní pro snadnou implementaci dalších služeb


Pokročilé funkce knihy jízd

 • Měření spotřeby připojeným externím průtokoměrem. Palubní jednotka čítá impulzy a průběžně je ukládá do paměti. Data se přenáší spolu s údaji o poloze na server ke zpracování.
 • Sledování "motohodin" externího zařízení (přídavné topení, samostatná motorická část stavebního stroje, kompresory atd.). sledované zařízení je připojeno na jeden ze vstupů jednotky. Jednotka ukládá do paměti spolu s časovým údajem i stav tohoto vstupu (při změně stavu i periodicky)
 • Automatická korekce chyb tachometru - opakovaným zadáváním údajů o skutečném stavu tachometru vozidla do systému je vypočítáván korekční koeficient, který je použit pro sjednocení údajů zobrazených v systému a údajů na tachometru. Běžná chyba adaptabilních algoritmů jednotky je 0,7-1%, při použití korekčního koeficientu pak cca 0,05-0,1%
 • Real-time sledování vozidel. v běžném provozu jednotka předává data periodicky. V případě, že je dané vozidlo aktuálně zobrazeno v prohlížeči uživatele je spojení s jednotkou trvalé a ta předává informace o poloze automobilu průběžně. Jakmile užvatel přestane vozidlo sledovat, přechází se zpět na periodické zasílání dat.
 • Zaměření polohy vozidla dle GSM informací. Každá jednotka Patriot, pokud je požádána o vrácení informace o své poloze a stavu, vrací kromě GPS souřadnic (jsou-li k dispozici) i seznam 4 nejsilněji "viditelných" BTS ve svém okolí. Ke každému kódu základnové stanice server automaticky doplní souřadnice a připraví k zobrazení na mapě. V případě absence GPS dat (ztráta, rušení signálu) je tak k dispozici sekundární způsob přibližné lokace vozidla v případě nutnosti jeho vyhledání.
 • Zjištění aktuální pozice vozidla pomocí SMS zprávy. Na základě požadavku uživatele je možno provádět okamžitou nebo periodickou lokalizaci vozidel. Polohy jednotlivých vozidel jsou zobrazeny na digitální mapě.
 • Zasílání zpráv o pohybu. Možnost nastavení zasílání SMS zpráv nebo e-mailů na libovolné zvolené číslo nebo adresu. Zprávy oznamují zaktivování, deaktivování jednotky případně příchod dat z jednotky.
 • Bluetooth modul pro předávání GPS informací dalším zařízením ve vozidle. Pomocí PDA nebo mobilního telefonu vybaveným bluetooth rozhraním a navigačním softwarem třetích stran se můžete nechat navigovat.
 • Podpora vyhledání vozidla externí bezpečnostní službou. V případě odcizení vozidla jednotka Patriot může být naprogramována tak, aby při výskytu poplachového stavu primárně kontaktovala pomocí SMS dispečink bezpečnostní agentury pověřené hlídáním / dozorováním vozidla. Přenesená zpráva obsahuje kompletní informace o poloze vozidla, viditelných BTS doplněnou o specifikaci poplachové události. Stejnou informaci se poté jednotka pokouší zaslat na centrální server aplikace. Bezpečnostní agentura on=line přístupem do aplikace zjistí přesnou polohu vozidla a zajišťuje dohledání, případně on-line sledování vozidla (agentura má přístup pouze k informacím o poloze vozidla, nikoli ke knize jízd). Díky flexibilitě systému není problém spolupracovat s více agenturami, případně bezpečnostní agenturu pružně změnit v případě nespokojenosti se službami.
 • Semi GPRS mód. Server i jednotka ve vozidle může být naprogramována tak, že pro off-line datové přenosy je používáno vytáčené CSD spojení.