Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro smlouvy uzavřené mezi firmou Call Consulting s.r.o. (IČO 288 07 961; dále jen "prodávající") a objednatelem (dále jen "kupující" či "zákazník"). Tyto podmínky jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

 

II. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním Objednávky na danou službu a jejím potvrzení ze strany prodávajícího. Obě dvě strany souhlasí s uzavřením smlouvy prostředky elektronické komunikace na dálku.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si přečetl (prostudoval) tyto podmínky a dále že s nimi bez výhrad souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit plnění objednaných služeb či z důvodu zadání nekorektních údajů zákazníkem.

 

 

III. Objednání a dodání zboží

Objednávkou se rozumí objednání zboží/služeb prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem či telefonicky na kontaktech uvedených na tomto webu (odkaz Kontakty).

Kupujícím odeslaná objednávka se považuje za závaznou. Jestliže se rozhodnete ji změnit, je třeba co nejdříve kontaktovat prodávajícího elektronickou poštou, dokud nebude objednávka potvrzena z jeho strany.

Zboží bude kupujícímu dodáno na dodací adresu specifikovanou v Objednávce. Za správnost dodací adresy zodpovídá kupující. Objednávka bude vyřízena v nejkratším možném čase, o odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem. Prodávající neručí za zpoždění dodání vlivem přepravní služby.

Za doručení zboží se považuje převzetí zboží kupujícím či jím pověřenou oprávněnou osobou, která se zdržuje v místě dodání.
Zaplacením se pro účely této smlouvy považuje připsání peněz na účet prodávajícího.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. nepřevezme kupující či jím pověřená osoba zásilku nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

 

IV. Ceny

Ceny za zboží jsou uváděny pro rozsah uvedený v popisu daného zboží. Ceny jsou platné do vydání nového ceníku. Cena nezahrnuje náklady na doručení zboží.
Prodávající je plátcem DPH. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Platba služeb a poštovného je možná několika způsoby. Způsob platby a doručení zboží nakupující zvolí před odesláním objednávky. Náklady na poštovné nese vždy kupující. Jsou možné tyto způsoby:

  • Platba převodem, zaslání Českou poštou - po zaplacení sjednané ceny kupujícím prodávající předá zásilku obsahující objednané zboží k doručení České poště.
  • Platba dobírkou, zaslání Českou Poštou - prodávající předá zásilku obsahující poukaz na objednanou službu k doručení České poště. Platba probíhá v hotovosti při doručení zásilky Českou poštou.
  • Platba osobně při osobním vyzvednutí na prodejně - po potvrzení objednávky si kupující zboží vyzvedne a zaplatí v hotovosti na prodejně v Chrudimi

 

 

V. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zásilky. Prodávající musí být o této skutečnosti písemně informován v této době 14 dní. Nakupující je povinnen bezodkladně vrátit prodávajícímu dodané zboží v původním obalu bez známek poškození.

Po navrácení předmětu smlouvy je při splnění podmínek 14 denní lhůty prodávající povinnen vrátit kupujícímu částku za objednanou službu zasláním na účet kupujícího a to nejpozději do 30 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy.
Upozornění - zásilku s odstoupením od smlouvy je třeba zaslat na adresu prodávajícího BEZDOBÍRKOVĚ. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty!

 

 

VI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, potřebné pro doručení zboží a pro nutnou vzájemnou komunikaci budou použity výhradně pro účely nezbytně nutné k plnění uzavřené smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím stranám.

Zákazník společně s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů nutných k plnění smlouvy prodávajícím. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Prodávající je registrován u ÚOOÚ pod Reg.č. 00038927. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zasíláním informací o změnách a připravovaných novinkách v nabídce služeb prodávajícího (tj. akce, novinky). Pokud o tuto službu zákazník zájem nemá, stačí v objednávce napsat "nesouhlas". Svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat zasláním nesouhlasu na e-mailovou adresu prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že takto vyžádaná obchodní sdělení budou zasílána maximálně jednou měsíčně s dostatečným označením.

 

 

VII. Reklamace

Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v popisu objednané služby v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou a je povinen v ní uvést podrobnosti a popsat vady zboží.

Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění s patřičným odůvodněním písemnou formou. Případné zamítnutí reklamace prodávající sdělí neprodleně s patřičným odůvodněním.

 

 

VIII. Záverečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011